Lesson 3

In this lesson you’ll learn:

VOCABULARY AND PHRASES

  • numbers

GRAMMAR:

  • plural form of nouns
  • genitive case after numbers

Numerals

1

jeden /jedna /jedno

11

jedenaście

2

dwa /dwie

12

dwanaście

3

trzy

13

trzynaście

4

cztery

14

czternaście

5

pięć

15

piętnaście

6

sześć

16

szesnaście

7

siedem

17

siedemnaście

8

osiem

18

osiemnaście

9

dziewięć

19

dziewiętnaście

10

dziesięć

20

dwadzieścia

 

 

 

 

 

20

dwadzieścia

200

dwieście

30

trzydzieści

300

trzysta

40

czterdzieści

400

czterysta

50

pięćdziesiąt

500

pięćset

60

sześćdziesiąt

600

sześćset

70

siedemdziesiąt

700

siedemset

80

osiemdziesiąt

800

osiemset

90

dziewięćdziesiąt

900

dziewięćset

100

sto

1000

tysiąc
 Creating compound numerals is rather simple – just combine hundreds, tens and units)

25- dwadzieścia pięć
43- czterdzieści trzy
65- sześćdziesiąt pięć
132- sto trzydzieści dwa
357- trzysta pięćdziesiąt siedem
568 - pięćset sześdziesiąt osiem
1456 - tysiąc czterysta pięćdziesiąt sześć

For numbers higher than 1999, use a unit and plural form of thousand, which is 

tysiące

or

tysięcy (for all numbers ending in 2-4)

2000 - dwa tysiące
5000 - pięć tysięcy
73 000 -siedemdziesiąt trzy tysiące
75 000- sidemdziesiąt pięc tysięcy
103 750 -sto trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 

----------------------------------------------------


M: Idę do sklepu. Chcesz coś?
G: Możesz kupić banany?
M: Oczywiście, coś jeszcze?
G: Może jeszcze wodę.
M: Nie ma problemu.

Sprzedawczyni: Proszę!
M: Są banany?
S: Tak! Ile?
M: Proszę trzy.
S: Coś jeszcze?
M: Tak, proszę jeszcze wodę.
S: Proszę bardzo.
M: Po ile są kanapki?
S: Po cztery złote.
M: Proszę dwie.
S: Razem 14 złotych.

Idę do sklepu.

I’m going to the shop.

 

chcieć

to want

 

Chcesz coś?

Would you like something?

 

Możesz kupić banany?

Can you buy bananas?

 

oczywiście

of course

 

coś jeszcze?

anything else?

 

może

perhaps

 

woda

water

 

Nie ma problemu.

No problem.

sprzedawczyni

a shop assistant (female)

 

Są banany?

Do you have bannas?
(literally:Are there bananas?)

 

tak

yes

 

ile

how many (also: how much)

 

Proszę cztery.

Four, please.

 

Po ile są …

How much are …

 

razem

altogether

 

 Nouns in plural

In the dialogues you’ve seen three nouns used in plural (the name of Polish currency “złoty” can actually be considered as an adjective [golden].)

singular

plural

banan

banany

kanapka

kanapki

złoty

złote

 

 

Learn more about forming plurals in the article below:

NOUNS IN PLURALGenitive case after numbers [CHALLENGE!]

To form plural forms, you’ll need to master the genitive case. The problem is that Polish uses basic plural forms (in the nominative case) only after numbers 2-4 (or higher numbers ending in units 2-4); for other numbers, the genitive case is used.

Why? It’s actually hard to say, but probably up to a certain point of the language’s evolution it had a counting system up to number 4. When the decimal system appeared, the higher numbers were considered as artificial groupings. Just as you would say a bunch OF roses, Polish uses something like “OF” after five or six.

Moreover, as the higher numbers are treated as groupings, you will use singular verb forms in connection with them.

 

Tutaj mieszkają 3 osoby.
Tutaj mieszka 5 osób.

 

If there is a transitive verb before a numeral higher than 4, it is the numeral that determines the case of the following noun, not the transitive verb, so you use genitive.

 Ex. Mam pięć książek.


GENITIVE CASE